BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI CỦA TÒA NHÀ TOPAZ
 
01/01/2013 - 31/01/2013
         
 
A. PHÍ QUẢN LÝ
 Số tiền   
I - Tồn đầu kỳ              545,144,957  
II - Thu trong kỳ           1,185,844,563  
  1 Thu phí từ cư dân              1,110,331,214  
  2 Thu lãi không kỳ hạn                      513,349  
  3 Thu tền của Mai Linh                 75,000,000  
III - Chi trong kỳ              484,014,918  
    Chi trả dịch vụ theo hợp đồng                484,014,918  
TỔNG CỘNG SỐ DƯ PQL NGÀY 31 01 2013           1,246,974,602  
B- QUỸ BẢO TRÌ    
I - Tồn đầu kỳ         14,686,839,680  
II - Thu trong kỳ              428,645,886  
  1 Thu phí từ cư dân                  208,692,119  
  2 Khách hàng chuyển nhầm tài khoản                 14,771,328  
  3 Thu lãi                205,182,439  
III- Chi trong kỳ              248,493,615  
    Mua bóng đèn cho khu công cộng                 12,500,000  
    Bảo trì thang máy từ 01/10/12-31/12/12                235,993,615  
TỔNG CỘNG SỐ DƯ QBT NGÀY 31 01 2013         14,866,991,951  
     Ngày 20 tháng 02 năm 2013  
Tổng quản lý VP BQL Savills SGP Người lập  
         
         
         
           Nguyễn Khoa Minh  Trương Thị Mỹ Dung  
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl