Dự án/ Project:
SGP Topaz
 
 
Tháng/Month: 04/April
Năm/Year: 2022
 
 
 
Bộ phận/Dept
Kế Toán/ Accounting
 
 
 
 
 
 
 
 
E2. TÌNH HÌNH NGUỒN THU/ REVENUE SITUATION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Chi tiết nguồn thu
Revenue Details
Nợ trước chuyển sang
Carried forward
A
Phát sinh phải thu
trong kỳ
This Period
B
Tổng phải thu
Total Receivables
C=A+B
Đã thu
trong kỳ
Received for the period
D
Nợ còn phải thu
Receivables bring forward
E=C-D
Phân loại tính chất nợ
Classification of Receivables
Chi tiết đính kèm
thông tin từng căn hộ
Details
Nợ trong hạn
Not overdue
Nợ quá hạn
(nợ >60 ngày chưa thanh toán)
Overdue
1
Phí quản lý
Management fee
        1,267,002,801
         920,037,672
       2,187,040,473
          500,692,486
         1,272,361,601
                104,304,491
   1,168,057,110
 
2
Phí đậu xe
Parking fee
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Tiền nước
Water fee
              27,608,774
         115,592,800
          143,201,574
          109,288,520
                29,921,611
                   29,921,611
 
 
4
Phí sử dụng tiện ích
Utility fee
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Thu khác
Other collection
 
                                -  
                                 -  
             38,497,338
                                   -  
                                       -  
 
Lãi ngân hàng, Quảng cáo, bến taxi ,PQL KTM, Bãi xe KTM, thẻ từ, điện nước KTM
TỔNG
TOTAL
    1,294,611,575
  1,035,630,472
   2,330,242,047
      648,478,344
     1,302,283,212
             134,226,102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E3. TÌNH HÌNH NGUỒN CHI/ EXPENSES SITUATION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Chi tiết khoản chi
Expenses details
Nợ kỳ trước
chuyển sang
Carried forward
A
Phát sinh chi phí
 Expenses incurred
B
Ngân sách
Budget
C
Thực chi
trong kỳ
Actual expenditure in the period
D
Chênh lệch ngân sách
Difference
E=C-B
Nợ còn phải trả cuối kỳ
Receivables
F=A+B-D
Chi tiết đính kèm
Details
1
Chi phí quản lý và hành chính - EM
                                  -  
         105,986,856
          483,964,322
          105,986,856
             377,977,466
                                                                          -  
 CP điện thoại + internet T3, phí GD ngân hàng, Lương BQT T3, Thưởng nhân viên T3, PQL Savills T3/2022,CP VPP T4, Thuê máy photo 1+2/2022, CP nước uống BQL T3,  CP mua thẻ từ 
2
Chi phí dịch vụ - ES
                                  -  
            55,960,600
          466,450,087
             55,960,600
             410,489,487
                                                                          -  
  CP thu gom rác T3, Cp diệt côn trùng T3, CP chăm sóc cảnh quan T3, Cp túi rác Quý 2, Hoa trưng bày T4 
3
Chi phí đầu tư mua sắm thiết bị mới - EN
 
 
                1,250,000
                                -  
                  1,250,000
                                                                          -  
 
4
Chi phí tiêu hao năng lượng - EE
 
         285,232,888
          342,825,859
          285,232,888
                57,592,971
                                                                          -  
 CP điện T4/2022, Nước T3/2022 
5
Sửa chữa & bảo trì
 
               4,576,000
          397,960,784
               4,576,000
             393,384,784
                                                                          -  
 CP mua vật tư kĩ thuật 
TỔNG
TOTAL
                                 -  
      451,756,344
   1,692,451,052
      451,756,344
     1,240,694,708
                                                                         -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E4. TÌNH HÌNH DÒNG TIỀN/ CASH FLOW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Dòng tiền đầu kỳ
Beginning balance
A
Tổng nguồn thu
Cash in
C
Tổng đã chi
Cash out
D
Chênh lệch Thu - Chi
Difference
E=C-D
Dòng tiền cuối kỳ
Cash flow
F=A+E
 
                                                  648,478,344
                                                              447,180,344
                                                                                 201,298,000
 © Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl