BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI CỦA TÒA NHÀ TOPAZ
01/01/2013 - 31/01/2013
       
A- PHÍ QUẢN LÝ    Số tiền 
I - Tồn đầu kỳ                545,144,957
II - Thu trong kỳ             1,185,844,563
  1 Thu phí từ cư dân              1,110,331,214
  2 Thu lãi không kỳ hạn                      513,349
  3 Thu tền của Mai Linh                 75,000,000
III - Chi trong kỳ                484,014,918
    Chi trả dịch vụ theo hợp đồng                484,014,918
TỔNG CỘNG SỐ DƯ PQL NGÀY 31 01 2013           1,246,974,602
B- QUỸ BẢO TRÌ  
I - Tồn đầu kỳ           14,686,839,680
II - Thu trong kỳ                428,645,886
  1 Thu phí từ cư dân                  208,692,119
  2 Khách hàng chuyển nhầm tài khoản                 14,771,328
  3 Thu lãi                205,182,439
III- Chi trong kỳ                248,493,615
    Mua bóng đèn cho khu công cộng                 12,500,000
    Bảo trì thang máy từ 01/10/12-31/12/12                235,993,615
TỔNG CỘNG SỐ DƯ QBT NGÀY 31 01 2013         14,866,991,951
     Ngày 20 tháng 02 năm 2013
Tổng quản lý VP BQL Savills SGP Người lập
       
       
       
Nguyễn Khoa Minh Trương Thị Mỹ Dung
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl