BÁO CÁO THU CHI SAPPHIRE
01/01/2013 - 31/01/2013
A- PHÍ QUẢN LÝ    
       Số tiền   
I - Tồn đầu kỳ            226,518,573  
II - Thu trong kỳ          462,802,057  
  1 Thu PQL của cư dân           462,645,901  
  6 Thu lãi                   156,156  
III - Chi trong kỳ          531,035,685  
  1 Chi trả dịch vụ theo hợp đồng           531,035,685  
TỔNG CỘNG PQL NGÀY 31 01 2013          158,284,945  
B- QUỸ BẢO TRÌ    
I - Tồn đầu kỳ       15,690,443,043  
II - Thu trong kỳ          240,432,963  
  1 Thu phí từ cư dân           111,092,913  
  2 Lãi tiền gửi            129,340,050  
III - Chi trong kỳ            12,500,000  
  1 Bóng đèn thay cho khu công cộng             12,500,000  
TỔNG CỘNG PQL NGÀY 31 01 2013     15,918,376,006  
      Ngày 21 Tháng 2 năm 2013
Tổng quản lý VP BQL Savills - SGP                 Người lập
         
         
     
Nguyễn Khoa Minh       Trương Thị Mỹ Dung
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl