BÁO CÁO TỔNG HỢP THU VÀ CHI TÒA NHÀ SAPPHIRE
01/12/2012-31/12/2012
A- PHÍ QUẢN LÝ      
       Số tiền  Ghi chú
I - Tồn đầu kỳ              347,298,378  
II - Thu trong kỳ              463,174,395  
  1 Thu PQL 2012 của cư dân            226,202,502  
  2 Thu PQL 2012 của khu thương mại              88,053,036  
  3 Thu tiền điện ký 12/2012 của VNL SSG              59,574,544  
  4 Thu quảng cáo tháng 11+12/2012 & 01/2013              67,550,438  
  5 Khách hàng chuyển nhầm tài khoản                3,618,226  
  6 Thu lãi                    196,517  
  7 Thu khác              17,979,132  
III - Chi trong kỳ              583,954,200  
  1 Chi trả dịch vụ theo hợp đồng            583,954,200  
TỔNG CỘNG PQL NGÀY 31 12 2012            226,518,573  
B- QUỸ BẢO TRÌ      
I - Tồn đầu kỳ         15,012,507,974  
II - Thu trong kỳ              746,540,321  
  1 Thu phí từ cư dân tiền mặt            642,508,965  
  2 Lãi tiền gửi             104,031,356  
III - Chi trong kỳ                68,605,252  
  1 Hoàn trả về các tài khoản của khách hàng              68,605,252  
TỔNG CỘNG QBT NGÀY 31 12 2012       15,690,443,043  
      Ngày 30 Tháng 1 năm 2013
Tổng quản lý VP BQL Savills - SGP Người lập
         
         
     
Nguyễn Khoa Minh  Trương Thị Mỹ Dung
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl