BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI CỦA TÒA NHÀ TOPAZ
  01/12/2012- 31/12/2012
A- PHÍ QUẢN LÝ   Số tiền  Ghi chú
I - Tồn đầu kỳ                         378,525,843  
II - Thu trong kỳ                         947,531,977  
  1 Thu phí từ cư dân bằng tiền mặt                        539,170,179  
  2 Thu từ Ruby PQL của các  khách hàng trả nhầm tài khoản                         19,506,168  
  3 Thu lãi không kỳ hạn                              303,906  
  4 Thu PQL 2012 bãi xe tầng hầm                         44,208,102  
  5 Thu PQL2012  khu thương mại                       198,222,485  
  6 Thu VNL SSG phí XLNT từ kỳ 2 - kỳ 11/2012                         32,956,984  
  7 Thu VNL SSG tiền điện kỳ 12/2012                         40,842,816  
  8 Thu Thiên Hy Long tiền quãng cáo màn hình  tháng 11+12/2012 và tháng 01/2013                         71,400,000  
  9 Thu khác                              921,337  
III - Chi trong kỳ                       780,912,863  
  1 Chi trả dịch vụ theo hợp đồng                       751,561,853 Xem chi tiết đính kèm
  2 Hoàn trả QBT Topaz  do khách hàng chuyển nhầm tài khoản                         29,351,010  
TỔNG CỘNG SỐ DƯ PQL NGÀY 31 12 2012                       545,144,957  
B- QUỸ BẢO TRÌ     
I - Tồn đầu kỳ                    14,511,089,868  
II - Thu trong kỳ                         175,749,812  
  1 Thu phí từ cư dân  Ngân Hàng                       105,314,758  
  2 Khách hàng chuyển nhầm tài khoản                         57,898,962  
  4 Thu lãi                         12,536,092  
III- Chi trong kỳ                                          -    
         
TỔNG CỘNG SỐ DƯ QBT NGÀY 31 12 2012                  14,686,839,680  
       Ngày 30 Tháng 01 năm 2013   
  Tổng quản lý VP BQL Savills SGP Người lập  
         
         
         
  Nguyễn Khoa Minh Trương Thị Mỹ Dung  
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl