BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI VÀ TỒN QUY TÒA NHÀ SAPPHIRE
01/11/2012-30/11/2012
A- PHÍ QUẢN LÝ  
       Số tiền 
I - Tồn đầu kỳ              572,099,106
       
II - Thu trong kỳ              690,240,380
  1 Thu phí từ cư dân Tiền mặt             158,066,177
  2 Thu phí từ cư dân chuyển khoản               59,436,849
  3 PQL Khu thương mại+Bãi xe Sapphire 2011+2012            401,703,712
  4 Khu Villas hoàn trả phí XLNT tháng 1 - 6/2012              20,962,042
  5 VNL SSG hoàn trả tiền điện tháng 10/2012              49,698,363
  6 Thu lãi                    373,237
III - Chi trong kỳ              915,041,108
  1 Chi trả dịch vụ theo hợp đồng            914,445,656
  2 Hoàn trả Phí quản lý do khách hàng đóng dư                   595,452
IV - Tồn cuối kỳ              347,298,378
       
       
TỔNG CỘNG SỐ DƯ CUỐI NGÀY 30 11 2012            347,298,378
B- QUỸ BẢO TRÌ  
I - Tồn đầu kỳ         14,087,356,636
       
II - Thu trong kỳ              958,732,692
  1 Thu phí từ cư dân tiền mặt                7,890,631
  2 Thu phí từ cư dân ngân hàng            703,988,889
  3 Thu của cư dân Topaz và khách hàng ko rõ căn hộ            141,213,271
  4 Lãi tiền gửi             105,639,901
III - Chi trong kỳ                33,581,354
  1 Hoàn trả  TK QBT Topaz T4-2903 do KH chuyển nhầm TK ( 14/09/2012 )              33,581,354
IV - Tồn cuối kỳ         15,012,507,974
       
TỔNG CỘNG SỐ DƯ CUỐI NGÀY 30 11 2012       15,012,507,974
       
    Ngày 10 Tháng 12 năm 2012  
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl