BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI VÀ TỒN QUỸ TÒA NHÀ TOPAZ
  01/11/2012- 30/11/2012
A- PHÍ QUẢN LÝ    Số tiền 
I - Tồn đầu kỳ                         198,781,744
II - Thu trong kỳ                      1,132,957,958
  1 Thu phí từ cư dân bằng tiền mặt                        361,037,479
  2 Thu phí từ cư dân bằng ngân hàng                        193,311,762
  3 Thu lãi không kỳ hạn                              467,568
  4 Khu Villas hoàn trả phí XLNT tháng 1 - 6/2012                         86,864,986
  5 Nhận hoàn trả tiền phí XLNT ( tháng 1 đến tháng 9/2012 ) từ TK nước Topaz                       199,430,560
  6 PQL Khu thương mại+Bãi xe Topaz 2011+2012                       229,312,307
  7 VNL SSG hoàn trả tiền điện tháng 10/2012 ( kỳ 11 )                         37,533,296
  8 Thu tiền taxi tháng 10 2012                         25,000,000
III - Chi trong kỳ                         980,506,381
  1 Chi trả dịch vụ theo hợp đồng                       980,506,381
  2 Hoàn trả cho Topaz và Sapphire do nộp nhầm tài khoản                       403,899,700
IV - Tồn cuối kỳ                         378,525,843
       
TỔNG CỘNG SỐ DƯ CUỐI NGÀY 31 11 2012                       378,525,843
B- QUỸ BẢO TRÌ    
I - Tồn đầu kỳ                    14,473,983,269
  1 Tài khoản hoạt động                       155,831,311
  2 Tài khoản tiết kiệm                  14,300,000,000
  3 Tiền mặt tại quỹ                         18,151,958
II - Thu trong kỳ                         286,337,039
  1 Thu phí từ cư dân  Ngân Hàng                         51,004,960
  2 Thu phí từ cư dân  Tiền Mặt                          27,952,575
  3 Lãi tiền gửi                       207,379,504
III- Chi trong kỳ                         235,993,615
  1 Chi trả dịch vụ theo hợp đồng                       235,993,615
       
IV - Tồn cuối kỳ                    14,511,089,868
       
TỔNG CỘNG SỐ DƯ CUỐI NGÀY 31 11 2012                  14,511,089,868
       
 

 
  Ngày 10 Tháng 12 năm 2012


 
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl